Familjehemmet

En trygg familj för en ljus framtid

 • Att tillhöra en familj är en förutsättning för trygghet och utveckling. Varje ung människa har rätt att få växa sig stark och självständig i beskydd av kärleksfulla och trofasta vuxna.

  Vår familjeverksamhet är en vidareutveckling av Stöd & Resurs långa erfarenhet av arbete med utsatta barn och ungdomar. Vi har familjehem i främst Stockholmsområdet, men även på ytterligare några orter i landet.

  familjehem_needed

  Bland våra familjehem finns kompetens för att arbeta med bland annat: 

  • Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
  • Hedersproblematik
  • Skyddsplaceringar
  • Förälder med barn
  • Ensamkommande flyktingbarn
  • Ungdomar med kriminalitet och missbruk

  Tack vare vår erfarenhet har vi ofta möjlighet att ta även de svåraste placeringarna. På så vis blir vi ett både bättre och mer kostnadseffektivt alternativ till tyngre placeringar och institution. Det bygger emellertid på att vi hittar en familj med rätt kompetens. Vi har hårda granskningar och kompromissar aldrig med matchningen.

  Vilka är vi?

  1. Bland våra konsulenter finns såväl beteendevetare och socionomer som personal med över 20 års erfarenhet av handfast arbete med de allra svåraste ungdomarna. Samtliga är utbildade i Kälvestensmetoden. Vi har också tolkar knutna till verksamheten.
  2. Vi ser hur viktigt det är för ungdomarna med en meningsfull fritid. Det är en viktig del för den sociala utvecklingen och ger även avlastning för familjehemmet. Vi har kontakt med exempelvis idrotts-, musik- och dansföreningar. Dessutom har vi möjlighet att hjälpa våra placerade med arbetslivsinriktade praktikplatser. Vid behov har vi också tillgång till hela Stöd & Resurs utbud, med bland annat HVB-hem, LSS-boenden, korttidsvistelse och boendestöd.
  3. Vi arbetar personligt och nära och känner våra ungdomar och familjer. Våra konsulenter bygger egna relationer med ungdomarna, vilket gör att vi direkt kan fånga upp eventuella problem som uppstår. Samtidigt präglas vår organisation av snabbhet och ett minimum av byråkrati. Vi hittar lösningar.
  4. Våra konsulenter är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det ger en stor trygghet både för den placerade och för familjehemmet.


  Vad innebär det att vara familjehem?

  Familjehem är ett begrepp inom Socialtjänsten, som tidigare kallades fosterhem.
Dess främsta uppgift är att vara extra förälder till någon annans barn, men målet är alltid att barnen och ungdomarna skall återförenas med sin familj. En placering kan vara för en kortare eller längre period eller under hela uppväxten. Man tar emot barnet eller ungdomen i sitt hem och för detta utgår ersättning. Den ska täcka omkostnader för mat, kläder, fritidsaktiviteter, fickpengar med mera. Utöver denna ersättning utgår även ett arvode.

  Vi tar utbildningen av våra familjehem på största allvar och finns ständigt tillgängliga för uppföljning och handledning. Vi vet också att det kan kännas ensamt att vara familjehem. Därför erbjuder vi nätverksträffar där man kan knyta kontakter med andra familjer och utbyta erfarenheter.

  För den placerade kan vi vid behov erbjuda social färdighetsträning, som handlar bland annat om att möta andra, hantera grupptryck samt att ge och ta kritik. Somliga har även behov av impulsträning, att lära sig förstå och hantera sina egna känsloreaktioner och hitta alternativa sätt att hantera konflikter.

  Till sist…

  Självklart arbetar vi med socialtjänstens riktlinjer för BBIC (Barns Behov i Centrum) och med noggrann dokumentation.

 • fredrik_2

  Fredrik Götze

  Familjehemskonsulent/Beteendevetare Stockholm
  • 070-726 20 90

  mats_2

  Mats Söderström

  Familjehemsansvarig Stockholm
  • 0732- 626 200

  Erik Östlund

  Familjehemskonsulent/Socionom Stockholm
  • 070-848 42 52

  Fanny Bastos

  Familjehemskonsulent/Socionom Stockholm
  • 070-885 78 27

  Lena Larsson

  Familjehemsansvarig Västra Götaland
  • 0761-18 42 02

  Öppna utskriftsbar broschyr i en ny flik

  Öppna PDF