Om oss

Stöd och Resurs är ett mindre och personligare omsorgsföretag. Vi erbjuder en rad olika stödinsatser för dig med autismspektrumtillstånd – från fritidsaktiviteter till boenden. Vi finns i Stockholmsområdet och i Västra Götaland.

Bakgrund och målsättning

Företaget startades 1997 som en följd av att det saknades verksamheter som gav barn, ungdomar och unga vuxna med särskilda behov en meningsfull och stimulerande vardag. Vår övergripande målsättning är att öka individens livskvalitet i en trygg och utvecklande miljö, och samtidigt ge familjer och närstående en möjlighet till avlastning, handledning och kunskapsutveckling.

Värdegrund

I enlighet med Världshälsoorganisationens grundsyn tror vi på miljöns betydelse för individens framsteg. Därför genomsyras våra verksamheter av en förutsägbar miljö, präglad av trygghet och kontinuitet, som optimeras med de verktyg och hjälpmedel som individen behöver för just sin individuella utveckling.

Vill vill hjälpa den enskilda individen till ökad självständighet. Vi vill ge möjligheter att prova nya saker, motverka isolering och skapa gemenskap. Vi vet att varje människa har unika förmågor och styrkor. Dessa lyfter vi fram och stärker – och kan därför arbeta även med det som är svårt.

pojkar_pir

Personalens kompetens

Verksamheternas innehåll bygger på aktuell kunskap om NPF. Miljön, personalens förhållningssätt samt strukturen i våra verksamheter är anpassade efter målgruppens behov. Vi samarbetar med föräldrar och andra professionella aktörer i olika typer av nätverksmöten och arbetar aktivt med individens delaktighet i insatsen.

Vi har en hög kontinuitet i personalgruppen och värdesätter egenskaper som lyhördhet, engagemang, värme och humor. Våra anställda får kontinuerlig handledning och fortbildning utifrån aktuell forskning och vetenskap.

Till sist…

Vi är ett litet företag, men med stor bredd. Det ger oss unika möjligheter till flexibilitet, samverkan och helhetsperspektiv. Vi hittar lösningar och vi ger oss inte!